Vnitropodnikové směrnice

Vnitropodnikové směrnice jsou zpracovány formou šablon, které lze libovolně upravovat. Vyplněním identifikačních údajů (jméno, adresa, IČ, DIČ...) se tyto hodnoty přenesou do každého nového vzoru, čímž se zbavíte nutnosti vyplňovat stále stejné údaje.

Aplikace je určena pro zpracování jedné firmy (jednouživatelská verze) nebo pro zpracování neomezeného počtu firem (multiverze). Vytvořené dokumenty se ukládají po kalendářních rocích.

Pro běh programu musíte mít na pevném disku nainstalován MS Office 2000 nebo novější. Program se stará o evidenci klientů a šablon, vlastní editace dokumentů probíhá v MS Excelu nebo MS Wordu.

Upozorňujeme, že nutnost mít vypracované tyto směrnice vyplývá ze zákona o účetnictví.

Směrnice jsou stručné a výstižné, nejedná se v žádném případě o citace zákonů a vyhlášek.

Šablony vnitropodnikových směrnic:

 1. Statut účetní jednotky
 2. Systém zpracování účetnictví
 3. Vnitropodnikové účetnictví
 4. Dlouhodobý majetek, jeho evidence a odpisový plán
 5. Zásoby, jejich evidence a oceňování
 6. Inventarizace majetku a závazků
 7. Příloha inventarizace majetku a závazků
 8. Zásady pro účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení
 9. Zásady pro tvorbu a používání rezerv a opravných položek   
 10. Tvorba a čerpání statutárních fondů
 11. Kursové rozdíly
 12. Úschova účetních písemností
 13. Oběh a druhy účetních dokladů
 14. Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky za rok
 15. Financování závodního stravování
 16. Pracovní cesty, cestovní náhrady
 17. Používání osobních ochranných prostředků

Směrnice jsou zpracovány tak, aby Vám co nejjednodušším způsobem pomohly vytvořit tyto základní dokumenty Vaší společnosti. Program obsahuje 17 základních směrnic. Smyslem naší práce nebylo vytvořit mnohostránkové dokumenty, ve kterých by se nikdo nevyznal a které by byly v podstatě opisem zákonů. Naopak jsme chtěli dosáhnout maximální stručnosti a vypovídací schopnosti těchto směrnic.

V každé směrnici jsme v úvodu uvedli odkaz na příslušný zákon, který stanovuje povinnost vytvoření směrnice. Vlastní směrnice pak již v podstatě jen konkretizuje danou oblast ve Vaší společnosti. Zda se nám to podařilo, ponecháme na Vás. V každém případě předpokládáme, že budeme postupně směrnice rozšiřovat o další vzory a aktualizovat stávající dle změn v legislativě.

Ukázky obrazovek

Sada ukázkových obrazovek pro získání informací o způsobu práce s programem.

Nároky na počítač

 • běžné kancelářské PC nebo notebook
 • Windows 98 nebo novější
 • MS Excel a Word 2000 nebo novější (povolené zpracování maker)